Giới thiệu nhân sự và chức năng nhiệm vụ
[Đăng ngày: 22/05/2012]


TÊN ĐƠN VỊ:             PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & XÂY DỰNG CƠ BẢN

Điện thoại : 0650 3730 427

2. NHÂN SỰ: 

             

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Phạm Tiến Vững

Trưởng Phòng

KS Kinh tế - Vận tải sắt

2

Lê Đình Trãi

 Chuyên viên

Kỹ sư cầu đường sắt

3

Phạm Đình Trang

Nhân viên

 PTTH

 

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

3.1.  Giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện các công việc của qui trình lập các dự án xây dựng cơ bản và tăng cường năng lực dạy nghề.

3.2.  Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu về việc thực hiện các dự án được đầu tư hàng năm về xây dựng cơ bản và tăng cường năng lực dạy nghề.

3.3.  Giúp các ban quản lý dự án tổ chức thực hiện việc theo dõi tiến độ, giám sát chất lượng các hạng mục công trình xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy nghề.

3.4.  Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận bàn giao các hạng mục công trình xây dựng cơ bản cũng như các máy móc trang thiết bị khi hoàn thành dự án cho người quản lý sử dụng;

3.5.  Quản lý tài sản cố định, quản lý, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản và máy móc trang thiết bị trong các dự án đã thực hiện của nhà trường.

3.6.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, thực hành nghề, trang thiết bị bảo hộ lao động đối với  CB GV NV và HSSV.

3.7.  Xây dựng nội qui quản lý thiết bị; Đôn đốc, kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm thực hiện việc quản lý, bảo trì máy móc trang thiết bị dạy nghề; Đề xuất với Giám đốc Phân hiệu biện pháp xử lý khi cần thiết;

3.8.  Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng & Giám đốc Phân hiệu về quản lý, bảo  dưỡng, điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà ăn, ký túc xá HSSV, nhà ở công vụ và các tài sản cố định khác.

3.9.  Tổ chức quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị làm mát trong phạm vi nhà trường quản lý.

3.10.  Quản lý nguồn nước và hệ thống cấp nước của trường, đảm bảo cho các hoạt động cơ quan.

3.11.  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng & Giám đốc phân công

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng quản lý thiết bị & xây dựng cơ bản
Các tin
THÔNG BÁO MỚI


BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN