GIỚI THIỆU
 
LIÊN HỆ
 
TÀI LIÊU THAM KHẢO
 


KHOA CƠ BẢN II
[Đăng ngày: 22/05/2012]


TÊN ĐƠN VỊ:             KHOA CƠ BẢN II

                                   ĐT: 0650.3732.151

2. NHÂN SỰ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Phú Bình

Trưởng khoa

Cử nhân TDTT,

Cử nhân Luật

 

2

Nguyễn Nguyệt Thu

Giáo viên

Th.s CNXH khoa học

 

3

Nguyễn Mạnh Hoan

Giáo viên

Th.s giảng dạy tiếng Anh

 

4

Trần Quang Hà

Giáo viên

Cử nhân tin học

 

5

Trần Thị Thúy Hằng

Giáo viên

Cử nhân sư phạm tiếng Anh

 

 3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

3.1 Nhiệm vụ chính:

         3.1.1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn cơ bản theo kế hoạch giảng dạy hàng năm của Phân hiệu.

         3.1.2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

         3.1.3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

        3.1.4. Quản lý giảng viên, giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

        3.1.5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Giám đốc giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

        3.1.6. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun.

         3.1.7. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình.

        3.1.8. Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học.

        3.1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công.

3.2 Các chuyên ngành quản lý đào tạo.

 

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: KHOA CƠ BẢN II
Các tin
THÔNG BÁO MỚI

ĐỀ CƯƠNG TN CHÍNH TRỊ
 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN