Thông báo nộp giấy NVQS-HSSV
[Đăng ngày: 20/12/2012]


              ĐƯỜNG SẮT VIỆTNAM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT                         Độc lập- Tự do – Hạnh phúc   
 
PHÂN HIỆU CĐNĐS PHÍA NAM                               

   Số:1140/TB-CĐNĐSPN-QLHSSV              Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 THÔNG BÁO

 Về việc đămg ký và nộp Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Liên Bộ Quốc phòng-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;

         Căn cứ quyết định số 7921/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thị xã Dĩ An về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2012;

         Giám đốc Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt PhíaNamthông báo yêu cầu học sinh sinh viên và các bộ phận có liên quan thực hiện một số việc sau:
 
         1. Tất cả nam học sinh-sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ: Từ 18 tuổi (sinh năm 1995) đến 25 tuổi (sinh năm 1988) nộp về Trường giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 (do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp), giấy xác nhận đăng ký vắng mặt ( do Ban chỉ huy quân sự xã cấp) để hoàn chỉnh hồ sơ học sinh sinh viên theo quy định của pháp luật.

         2. Riêng đối với các nam HS-SV có hộ khẩu thường trú tại khu vực thị xã Dĩ An trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi (sinh năm 1995 đến 1968) đến đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 tại Ban chỉ huy quân sự địa phương theo quyết định số 7921/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thị xã Dĩ An.

   ØThời gian và địa điểm nộp giấy: Học sinh- sinh viên nộp các giấy tờ ghi ở mục 1 về cho Giáo viên chủ nhiệm lớp chậm nhất trước ngày 26/02/2013. Giáo viên chủ nhiệm bàn giao các giấy tờ trên cho Phòng QLHS-SV chậm nhất trước ngày 28/02/2013.

   ØYêu cầu thực hiện:

    - Trưởng các Khoa,Trung tâm chỉ đạo GVCN thuộc quyền quản lý triển khai thực hiệnthoâng baùo.GVCN thông tin đến HSSV của lớp thực hiện nhiệm vụ nội dung thông báo này.Các trường hợp không nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
   
Thông báo này được phổ biến đến tất cả các học sinh sinh viên và các bộ phận có liên quan, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định.

 Nơi nhận:                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Phòng QLHSSV(chủ trì phối hợp thực hiện);                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, Trung tâm (thông báo đến GVCN và HS-SV);                      (Đã ký)
- Website phân hiệu;
- Lưu HCTC; QLHS-SV
 

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: P.QLHSSV
Các tin