Thông báo lịch đóng học phí các lớp buổi tối
[Đăng ngày: 12/07/2012]


 

         ĐƯỜNG SẮT VIỆTNAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

           PHÂN HIỆU PHÍANAM

   Số…………../CĐNĐSPN-TCKT                                      

                                                                          Bình Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp chính khoá học buổi tối

 Căn cứ kế hoạch thu học phí năm học 2011-2012;

Căn cứ thực tế công tác thu nộp học phí tại phân hiệu;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên các lớp học buổi tối trong việc thu nộp học phí;

Phòng tài chính kế toán thông báo lịch thu học phí cho các lớp chính khoá học buổi tối tại phân hiệu như sau:

Thời gian: Vào tối thứ 2 hàng tuần từ 18h00 đến 20h00.

Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, khoa, trung tâm liên quan và học sinh sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU

                                                                                          (Đã ký)   
 
                

                                                                                  Phạm Văn Chánh

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa liên quan (thông báo HSSV);                  
 
- Đăng trên Webside phân hiệu;

- Lưu HCTC, TCKT;

 

 

 

 

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng Tài chính kế toán
Các tin