PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN THANH NIÊN PHÂN HIỆU NHIỆM KỲ 2012-2014
[Đăng ngày: 05/06/2012]


ĐTN TRƯỜNG CĐ NGHỀ ĐƯỜNG SẮT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐTN PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG NGHỀ                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  ĐƯỜNG SẮT PHÍA NAM          

Số :      02   /PCNV-ĐTN                             Bình Dương, ngày  07 tháng 3 năm 2012

                                  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN THANH NIÊN PHÂN HIỆU

NHIỆM KỲ 2012-2014

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Đường Sắt;

Căn cứ kết quả đại hội Liên chi Đoàn Phân hiệu Cao đẳng Nghề đường sắt phía Nam nhiệm kỳ 2012-2014;

BCH Liên chi Đoàn Phân hiệu Cao đẳng Nghề đường sắt phía Nam phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH như sau:

1. Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Nhậm

   - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Đoàn thanh niên phân hiệu; đại diện cho BCH trong các vấn đề đối nội, đối ngoại; phân công nhiệm vụ trong BCH, theo dõi đôn đốc kiểm tra các ủy viên BCH thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bồi dưỡng, cán bộ ĐTN; quản lý thu chi quỹ ĐTN; phụ trách công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên; phụ trách công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng; phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật Đoàn.

   - Trực tiếp phụ trách chi đoàn văn phòng.

2. Phó bí thư: Đồng chí Đoàn Trọng Khánh

   - Giúp Bí thư điều hành hoạt động của ĐTN phân hiệu; phụ trách công tác phong trào chung, công tác kế hoạch của ĐTN phân hiệu; Trực tiếp phụ trách phong trào TDTT của ĐTN phân hiệu; Phụ trách công tác kiểm tra Đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phụ trách công tác hoạt động xã hội. Có trách nhiệm đề xuất BCH về tổ chức các hoạt động xã hội.

   - Trực tiếp phụ trách các chi đoàn thuộc ngành vận tải.

3. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Ngô Thị Tâm 

- Phụ trách công tác nội nghiệp, công tác văn thư, lưu trữ.

- Phụ trách công tác tài chính ĐTN. Có trách nhiệm giúp BCH theo dõi thu chi tài chính, đoàn phí đoàn vụ. Lập sổ sách thu chi, báo cáo quyết toán và công khai tài chính Đoàn theo định kỳ. Nghiên cứu đề xuất nguồn thu để bảo đảm chi cho các hoạt động Đoàn.

- Phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng, công tác văn hóa văn nghệ.

- Trực tiếp phụ trách các chi đoàn ngành kế toán và các chi đoàn thuộc khoa cơ bản.

4. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Nguyễn Văn Trúng

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Đoàn, chịu trách nhiệm động viên, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách công tác tuyên huấn, tuyên truyền giáo dục của Đoàn phân hiệu.

- Phụ trách công tác giáo dục. Có trách nhiệm đề xuất, tổ chức phối hợp Công đoàn, chuyên môn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các lớp học, hội thi cho ĐVTN.

- Trực tiếp phụ trách các chi đoàn thuộc khoa TTTH-Điện và cơ khí công trình 2.

 5. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Bùi Thị Thuý Hằng                                       

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, VHVN khối học sinh sinh viên.

- Phụ trách công tác an toàn vệ sinh sinh viên.

- Hỗ trợ công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

- Hỗ trợ phụ trách các chi đoàn thuộc hệ Vận tải đường sắt.

6. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Ninh Thị Kim Dung

   - Hỗ trợ công tác VHVN khối học sinh sinh viên

   - Phối hợp kiểm tra, đề xuất khen thưởng, kỷ luật Đoàn

   - Hỗ trợ công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

   - Hỗ trợ điều hành các chi đoàn thuộc hệ kế toán doanh nghiệp (ban ngày)

 7. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Lê Xuân Cường                                             

- Hỗ trợ công tác VHVN khối học sinh sinh viên

- Phối hợp kiểm tra, đề xuất khen thưởng, kỷ luật Đoàn.

- Phối hợp công tác an toàn vệ sinh sinh viên

- Hỗ trợ công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

- Hỗ trợ điều hành các chi đoàn thuộc hệ kế toán doanh nghiệp (ban đêm)

 8. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Lê Xuân Lộc                                                  

- Hỗ trợ công tác VHVN; TDTT khối học sinh sinh viên

- Hỗ trợ điều hành các chi đoàn thuộc hệ kế toán doanh nghiệp

- Phối hợp kiểm tra, đề xuất khen thưởng, kỷ luật Đoàn.

- Phối hợp công tác an toàn vệ sinh sinh viên

- Hỗ trợ công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên. 

9. Ủy viên chấp hành: Đồng chí Hà uy Tuấn                                                

   - Hỗ trợ công tác VHVN; TDTT khối học sinh sinh viên

   - Phối hợp kiểm tra, đề xuất khen thưởng, kỷ luật Đoàn.

   - Phối hợp công tác an toàn vệ sinh sinh viên

   - Hỗ trợ công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

  

Tổ chức thực hiện:

   - Các chi đoàn chịu trách nhiệm triển khai ngay văn bản phân công nhiệm vụ BCH đến đoàn viên.

   - Hàng quý các chi đoàn gửi báo cáo hoạt động chi đoàn đến BCH ĐTN phân hiệu.

   - Các UV BCH phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cuộc họp BCH thường kỳ. Trường hợp đột xuất phản ánh đến các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư ĐTN phân hiệu.

Bảng phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH được thông qua tại hội nghị BCH ĐTN phân hiệu và được áp dụng từ tháng 3 năm 2012.

 

                                                                                    TM.BAN CHẤP HÀNH
                                                                                              BÍ THƯ
Nơi nhận:                                                                              (Đã ký)       
- Đảng ủy PH (B/c)  
- BGĐ (B/c)
- BCH CĐ (phối hợp)                                                   Nguyễn Văn Nhậm
- Các chi đoàn (thực hiện)
- Lưu VP ĐTN                                                       

                               


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: BCH Đoàn thanh niên
Các tin