Chức năng nhiệm vụ phòng TCKT
[Đăng ngày: 04/06/2012]


 

TÊN ĐƠN VỊ:            PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Số điện thoại: 06503.732150

Nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HỌC VỊ

1

Nguyễn Văn Nhậm 

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế  

2

Phạm Thu Thủy  

Kế toán 

Cử nhân kinh tế 

3

Nguyễn Diệu Hằng 

Kế toán 

Trung cấp Tài chính - Kế toán 

4

Đinh Thị Vinh 

Thủ Quỹ 

Cao đẳng Kinh tế 

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ chính:

1.  Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của Phân hiệu để lập kế hoạch năm tài chính đảm bảo sự hoạt động và phát triển của Phân hiệu.

2.  Taọ nguồn tài chính cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, phục vụ yêu cầu đào tạo.

3.  Quản lý công tác tài chính; lập kế hoach thu, chi hàng quý, hàng năm của Phân hiệu. Thực hiện các khoản thu, chi; Lập kế hoạch quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ tài chính của Nhà nước.

4.  Tổ chức quản lý, kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn thuộc các nguồn kinh phí của Phân hiệu.

5.  Thực hiện thu học phí, thu tiền nhà ở KTX, thu tiền hoạt động dịch vụ phục vụ hàng tháng. Phối hợp đôn đốc HSSV nộp tiền học phí, tiền ở KTX đúng hạn. Đề xuất xử lý những trường hợp nộp thiếu, nộp chậm các khoản tiền theo qui định.

6.  Kiểm tra, giám sát việc chi tiêu, mua sắm sử dụng vật tư, thiết bị và các tài sản khác của tất cả các bộ phận tại Phân hiệu.

7.  Theo dõi, kiểm tra, quyết toán các dự án, các công trình, hạng mục đựơc đầu tư cho xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy nghề.

8.  Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định.

9.  Thực hiện nghiệp vụ công tác kế toán và cấp phát tài chính theo quy định.

10.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB NV thuộc phòng,

11.Phòng Tài chính-Kế toán Phân hiệu chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Tài chính - Kế toán đối với các  hoạt động tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc Phân hiệu quản lý.

12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu phân công.

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng Tài chính kế toán
Các tin