Kế hoạch hội thi học sinh giỏi môn pháp luật đường sắt
[Đăng ngày: 09/04/2013]


        ĐƯỜNG SẮT VIỆTNAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT
           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc         
        PHÂN HIỆU PHÍANAM

   Số 191/KH-CĐNĐSPN-ĐTN                        

                                                                              Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Hội thi học sinh giỏi cấp trường
Môn Pháp luật đường sắt năm 2013

 Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-CĐNĐS ngày 15/3/2013 Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề đường sắt về việc ban hành thể lệ thi học sinh giỏi cấp Trường môn Pháp luật đường sắt năm 2013;

BCH Đoàn thanh niên cùng phòng Đào tạo, khoa VTKT 2 xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi như sau:

 I. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

            1. Ông Phùng Trọng Cử           ĐUV,Phó Giám đốc        Trưởng ban
            2. Ông Nguyễn Văn Nhậm       Bí thư ĐTN,TP.TC-KT   Phó ban TT
            3. Ông Trương Thành Trung     TP. Đào tạo               UV
            4. Bà Nguyễn Thị Hải Hà         TK. VTKT 2             UV
            5. Bà Nguyễn T. Hoàn Thành   TK. TTTH-Điện 2      UV
            6. Ông Phạm Văn Thắng          TK. CKCT 2              UV
            7. Ông Lê Xuân Lợi                 TP. QLHSSV             UV
            8. Ông Đoàn Bảo Quốc            TK. ĐSĐT 2              UV
            9. Ông Đoàn Trọng Khánh        PBT ĐTN                  UV
            10. Ông Nguyễn Phú Bình        TK. CB 2                   UV

 II. THÀNH PHẦN CÁC TIỂU BAN

A. Tiểu ban ôn thi và ra đề thi

         1. Ông Phạm Văn Thắng          TK. CKCT 2             Trưởng tiểu ban
         2. Ông Võ Văn Chương           GV K.VTKT 2           Thành viên
         3. Ông Lê Vân Nam                 GV K.ĐSĐT 2           Thành viên
         4. Ông Mai Văn Tứ                  GV K.TTTH-Điện 2    Thành viên

B. Tiểu ban coi thi

          1. Ông Trương Thành Trung     TP. Đào tạo                Trưởng tiểu ban
          2. Ông Hoàng Đức Tiến            GV K.VTKT 2            Thành viên
          3. Ông Đoàn Trọng Kháng        GV K. TTTH-Điện 2    Thành viên
          4. Ông Đinh Hữu Tùng             GV K. ĐSĐT 2            Thành viên
          5. Bà Nguyễn Thị Loan            UV BCH ĐTN            Thành viên

C. Tiểu ban chấm thi

         1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà         TK. VTKT 2               Trưởng tiểu ban
         2. Ông Phạm Văn Thắng          TK. CKCT 2               P. Trưởng tiểu ban
         3. Ông Võ Văn Chương            GV K.VTKT 2            Thành viên
         4. Ông Lê Vân Nam                 GV K.ĐSĐT 2             Thành viên
         5. Ông Mai Văn Tứ                  GV K.TTTH-Điện 2     Thành viên

D. Tiểu ban thư ký

           1. Ông Lê Xuân Lợi                 TP. QLHSSV             Trưởng tiểu ban
           2. Ông Đoàn Trọng Khánh        PBT ĐTN                  Thành viên
           3. Bà Hoàng Thị Minh Thao      NV P. Đào tạo            Thành viên

           4. Ông Nguyễn Xuân Bách       NV P.Đào tạo              Thành viên
           5. Bà Đỗ Thị Kiều Oanh           UV. BCH ĐTN            Thành viên

E. Tiểm ban trang trí, khánh tiết

1. Ông Nguyễn Văn Nhậm       Bí thư ĐTN                 Trưởng tiểu ban
2. Ông Nguyễn Văn Trúng        UV. BCH ĐTN           Thành viên  
3. Ông Phạm Văn Hòa             NV P. HCTC              Thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Cường      NV P. HCTC              Thành viên

 III. KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN VÀ THI

1. Đối tượng dự thi:
Học sinh, sinh viên các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hệ chính quy đang trong thời gian đào tạo tại trường, có kết quả học tập môn Pháp luật đường sắt loại Trung bình khá trở lên và đạo đức tốt.

2. Ôn luyện và thi

         2.1. Ôn luyện:

            - Nội dung ôn luyện: Theo nội dung chương trình môn pháp luật đường sắt đã được ban hành, gồm các nội dung:

         a. Phần kiến thức chung: Sử dụng chung cho tất cả các nghề
         b. Phần kiến thức chuyên môn: Bao gồm các kiến thức chuyên môn riêng cho từng nghề.

         - Thời gian ôn luyện: Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 03/4/2013
         - Địa điểm: Hội trường lớn phân hiệu.

      2.2. Thi:

         - Nội dung thi: Theo nội dung đã ôn tập.
         - Hình thức thi: Thi viết
         - Thời gian: Ngày 05/4/2013 (buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 1h30)
         - Địa điểm: Hội trường lớn phân hiệu

 IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ
      1. Ban tổ chức, các khoa và các tiểu ban:

         - Chuẩn bị nội dung ôn thi và soạn đề thi phục vụ thi.
         - Chuẩn bị trang thiết bị máy móc cần thiết phục vụ ôn tập và thi.
         - Lập kế hoạch vật tư phục vụ ôn tập và thi (nếu có).
         - Cử giáo viên hướng dẫn ôn tập cho học sinh theo kế hoạch đã được duyệt.
         - Tổ chức thi, chấm thi và báo cáo kết quả về phòng đào tạo trước ngày 15/4/2013.

      2. Phòng đào tạo:
- Thống kê danh sách HSSV dự thi theo tiêu chí qui định tại mục 1, phần III của kế hoạc này.
- Báo cáo kết quả thi cho Ban thư ký Hội thi của trường.

 V. KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ

         1. Khen thưởng:Theo thể lệ hội thi học sinh giỏi cấp trường Môn Pháp luật đường sắt năm 2013 ban hành theo Quyết định số 178/QĐ-CĐNĐS ngày 15/3/2013 Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề đường sắt.

         2. Kinh phí:
            - Vật tư (nếu có): Theo kế hoạch vật tư của các khoa lập và được duyệt.
            - Thành viên phục vụ hội thi: Giáo viên hướng dẫn ôn tập, ra đề, coi thi, chấm thi được tính giờ vào khối lượng công tác trong năm học theo qui định.
            - Trang trí, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền cho hội thi

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         - Ban tổ chức, các tiểu ban chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công hội thi này.
         - Các đơn vị chức năng trực thuộc có trách nhiệm tạo điều kiện cho công tác tổ chức hội thi đạt kết quả tốt.

                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                          GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU 
 
                                                                                       (Đã ký)


                                                                                  Phạm Văn Chánh

                                                                    

Nơi nhận:                                                                                         

- ĐU (b/c), BGĐ (chỉ đạo)  
- Các phòng, khoa, TT,ĐTN (t/h)
- Lưu HCTC        


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Đoàn Thanh Niên
Các tin