Các tin
05/04/2019 Điều chỉnh Lịch Thi Lần 2 Các Lớp Khóa 12 + Khóa 51; Khóa 11 + K50; Khóa 10.. GV Coi Thi Khoa CK -CT II; Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
07/01/2019 Lịch thi hết môn lần 2 lớp CN ô tô K49; Lớp Lái tàu ĐS K50.
Xem tiếp >>
27/11/2018 Điều chỉnh Lịch Thi Hết Môn Lần 2 lớp ĐHCT-K50 (môn Tổ chức chạy tàu P1) và Các Lớp Tháng 11+ T12 : CĐ Khóa 11 + Khóa 10 Và Các Lớp TC Khóa 50. GV Coi Thi Khóa Cơ Bản II + Khoa CK CTII.
Xem tiếp >>
21/11/2018 Lịch thi hết môn lần 2 các lớp tháng 11+ T12 : CĐ Khóa 11 + Khóa 10 và các lớp TC Khóa 50. GV coi thi Khóa Cơ bản II + Khoa CK CTII.
Xem tiếp >>
31/10/2018 Lịch thi lần 2 các lớp: TC ĐHKK -K49; TC ĐHCT -K49; Lái Tàu ĐS -K49; CĐ KTDN - K9.
Xem tiếp >>
18/10/2018 Lịch thi lần 2 lớp CĐ ĐHCT -K8, K9, ĐCN -K9. GV coi thi Khoa VT KTII; Khoa TTTH - Điện II.
Xem tiếp >>
17/10/2018 Lich thi lần 2 lớp TC ĐHKK - K49. Các môn Tin học, Vật liệu điện lạnh. GV coi thi khoa Cơ bản 2, Khoa CK CT 2.
Xem tiếp >>
14/09/2018 Điều chỉnh lần 2Lich thi lại lần 2 Tháng 9,các lớp TC, CĐ khóa 9, Khóa 10, Khóa 11, TC khóa 49, Khóa 50. GV coi thi Khoa CK -CT II; Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
14/08/2018 Lịch thi lần 2 điều chỉnh. Các lớp CĐ ĐHCT -K9, SC KCTX -K50. GV coi thi Khoa CB2; Khoa CK-CTII
Xem tiếp >>
02/08/2018 Lịch thi lần 2 tháng 8/2018: Lớp SC Khám chữa toa xe - K50; Lớp CĐ ĐHCT K9. GV coi thi Khoa CK -CT II; Khoa Cơ Bản II
Xem tiếp >>
02/07/2018 Lịch thi bổ sung lần 2; Lớp ĐCN - K9. GV coi thi Khoa Cơ bản 2, CK CT2
Xem tiếp >>
27/06/2018 Điều chỉnh bổ sung Lịch Thi Lần 2 Các Lớp Tháng 6, 7/2018: CĐ Khóa 9; Cao Đẳng Khóa 10 + K49; Cao Đẳng Khóa 11 + K50
Xem tiếp >>
23/05/2018 Lịch thi lại lần 2 bổ sung tháng 5 lớp CĐ ĐCN -K9. GV coi thi Khoa CK CT II; Khoa Cơ bản II
Xem tiếp >>
08/05/2018 Điều chỉnh lịch thi lần 2 tháng 05/2018. Lớp CĐ ĐCN -K10 + TC K49 môn Kỹ thuật số;Cung cấp điệ. Lớp CĐ ĐHKK -K10+ K49 môn ĐHKK cục bộ.
Xem tiếp >>
02/05/2018 Lịch thi lại lần 2 tháng 5/2018 các lớp : Cao đẳng khóa 9, khóa 10, khóa 11 và các lớp TC khóa 49, khóa 50, và Sơ cấp KCTX -K50.
Xem tiếp >>
19/04/2018 Lịch thi Lần 2 lớp CĐ ĐCN -K11 ngày 26/4/2018. GV coi thi Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
17/04/2018 Lịch Thi Điều Chỉnh Nghỉ Lễ Lớp KTDN -K11 Và Các Lớp Thi Lần 2 Ghép; Ô Tô -K49; TC ĐCN -K49; TC ĐCN -K50. GV Coi Khoa Có Bản II
Xem tiếp >>
02/04/2018 Lịch thi hết môn lần 2 tháng 04/2018 các lớp: ĐCN-K49; CN ô tô -K49; ĐHKK-K49; ĐCN -K50; ĐHKK-K50; ĐHCT-K9; ĐHCT-K10 + ĐHCT-K49; ;ĐHCT-K8; ĐHCT-K11. GV coi thi Khoa Cơ bản II; Khoa Cơ khí CT II.
Xem tiếp >>
15/03/2018 Lịch thi kết thúc môn lần 2 Lớp SC Khách hóa vận - K50. Từ 19/03/2018. GV coi thi khoa CK -CT II.
Xem tiếp >>
19/01/2018 Lịch Thi Hết Môn Lần 2 Các Lớp : TC KTDN-K11; TKDN-K9. GV Coi Thi Khoa TTTH Đ II.; Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
03/01/2018 Lịch thi hết môn lần 2 các lớp : TC ĐHKK -K49; CĐ ĐCN - K9; TC ĐHCT(liên thông) -K49. GV coi thi Khoa CK - CTII; Khoa Cơ bản II. Khoa Vận tải - KT II.
Xem tiếp >>
06/12/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 2 T12: các lớp : ĐHCT -K10; ĐHCT-K49; ĐHCT-K9; KTDN-K9; KTDN-K10; ĐHKK -K49; ĐCN-K49; Lái tàu K49.. GV coi thi khoa Cơ bản II; khoa CKCT -II.
Xem tiếp >>
07/11/2017 Lịch thi lần 2 kết thúc môn tháng 11 các lớp : ĐHCT-K8; ĐHCT -K10; ĐHCT -K49; ĐHCT -K47;CĐ ĐCN-K9; ĐCN -K49; KTDN -K7; ĐHKK-K10; ĐCN -K9; KTDN-K10; GV coi thi khoa CK CT-II; Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
02/11/2017 ĐIỀU CHỈNH Lịch KT Hết Môn Lần 2 Các Lớp : DHCT- K9; ĐHCT- K10; ĐHCT -K49.GV Coi Khoa TTH Điện II, CK -CT II.
Xem tiếp >>
22/09/2017 Lịch KT hết môn lần 2 các lớp : KTDN - K10; ĐCN -K10; ĐCN-K9; ĐHCT-K9; ĐHCT-K49; ĐHCT-K10.GV coi khoa TTH Điện II, CK -CT II, Cơ bản II.
Xem tiếp >>
123