Các tin
15/03/2018 Lịch thi kết thúc môn lần 2 Lớp SC Khách hóa vận - K50. Từ 19/03/2018. GV coi thi khoa CK -CT II.
Xem tiếp >>
19/01/2018 Lịch Thi Hết Môn Lần 2 Các Lớp : TC KTDN-K11; TKDN-K9. GV Coi Thi Khoa TTTH Đ II.; Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
03/01/2018 Lịch thi hết môn lần 2 các lớp : TC ĐHKK -K49; CĐ ĐCN - K9; TC ĐHCT(liên thông) -K49. GV coi thi Khoa CK - CTII; Khoa Cơ bản II. Khoa Vận tải - KT II.
Xem tiếp >>
06/12/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 2 T12: các lớp : ĐHCT -K10; ĐHCT-K49; ĐHCT-K9; KTDN-K9; KTDN-K10; ĐHKK -K49; ĐCN-K49; Lái tàu K49.. GV coi thi khoa Cơ bản II; khoa CKCT -II.
Xem tiếp >>
07/11/2017 Lịch thi lần 2 kết thúc môn tháng 11 các lớp : ĐHCT-K8; ĐHCT -K10; ĐHCT -K49; ĐHCT -K47;CĐ ĐCN-K9; ĐCN -K49; KTDN -K7; ĐHKK-K10; ĐCN -K9; KTDN-K10; GV coi thi khoa CK CT-II; Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
02/11/2017 ĐIỀU CHỈNH Lịch KT Hết Môn Lần 2 Các Lớp : DHCT- K9; ĐHCT- K10; ĐHCT -K49.GV Coi Khoa TTH Điện II, CK -CT II.
Xem tiếp >>
22/09/2017 Lịch KT hết môn lần 2 các lớp : KTDN - K10; ĐCN -K10; ĐCN-K9; ĐHCT-K9; ĐHCT-K49; ĐHCT-K10.GV coi khoa TTH Điện II, CK -CT II, Cơ bản II.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
26/06/2017 Lịch kiểm tra kết thúc môn lần 2 các lớp : ĐHKK -K10+K49; ĐCN - K10+K49; KTDN - K8; KTDN -K9; ĐHCT -K10+K49; ĐHCT-K9
Xem tiếp >>
02/06/2017 Lịch thi hết môn lần 2 T6/2017. Các lớp TC Điện CN - K49; ĐHCT - K9. GV coi thi Khoa Cơ bản II; Đường sắt Đô thị II.
Xem tiếp >>
10/05/2017 Lịch thi hết môn lần 2 các lớp Cao đẳng Khóa 8, khóa 9, khóa 10 và các lớp Trung cấp khóa 48, 49. GV coi thi Khoa Đường sắt Đô thị 2, CK - CT - 2, Khoa Cơ Bản 2.
Xem tiếp >>
14/03/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 2 các lớp : Khóa 10 +K49; Khóa 9 +K48; Khóa 8. GV coi thi Khoa TTTH - ĐII; CK CT - II; ĐS ĐT - II; Cơ bản -II
Xem tiếp >>
09/03/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn Lần 2 các lớp : ĐHCT - K8; ĐCN - K9; KTDN - K9; ĐHCT - K9. GV coi thi : Khoa CK CT II; Cơ bản II; ĐS ĐT - II
Xem tiếp >>
23/11/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 2 tháng 12/2016 các lớp KTDN -K8; K9; ĐCN - K8; K9. GV coi thi khoa ĐS ĐT - II; Cơ Bản -II
Xem tiếp >>
25/10/2016 Lịch thi hết môn lớp CĐNĐHCT - K7, K6 môn Vận trù, môn NV Ghép nối ĐMTX. Gv coi thi Khoa ĐS-ĐT II
Xem tiếp >>
17/10/2016 Lịchj thi kiểm tra hết môn lần 2, học lại các lớp : ĐHCT - K47; ĐHKK - K7. GV coi Khoa ĐS _ ĐTII; Khoa VT-KT II
Xem tiếp >>
28/09/2016 Lịch Thi Kiểm Tra lại lần 2 Hết Môn Các Lớp Khóa 7, khóa 47, khóa 8; khóa 9. GV coi ĐS ĐT - II, CK CT -II, Cơ bản - II.
Xem tiếp >>
07/09/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 2 các lớp CĐ, TC Khóa 7, Khóa 47. GV coi thi Khoa CKCT II; ĐSĐT II
Xem tiếp >>
07/09/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn lớp CĐN - ĐCN - K9 (liên thông). từ 12/9/2016 - 17/09/2016. GV coi Khoa TTTH - Điện II, TRường Nhân Đạo
Xem tiếp >>
08/07/2016 Lich thi hết môn Điều chỉnh ngày thi lớp ĐHCT K8. Lịch đính kèm
Xem tiếp >>
04/07/2016 Lich kiểm tra hết môn lần 2: Các lớp ĐHKK - K47; ĐHCT - K8; ĐHCT - k9.. GC coi thi Khoa TTTH - ĐII; ĐS- ĐT II
Xem tiếp >>
13/06/2016 Lich Kiểm Tra Hết Môn ĐIỀU CHỈNH LỚP KTDN K8 MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN Ngày 16/06/2016 Chuyển Vào Ngày 18/06/2016. Lịch Kèm Theo
Xem tiếp >>
01/06/2016 Lịch kiểm tra hết môn lần 2 các lớp ĐCN - K9, K8; ĐHKK K- 7, K47; KTDN - K8; ĐHCT K- 8; BDTX - K47; ĐHCT K7;GV coi thi : Khoa ĐS - Đo thị II; Cơ khí - CT II; Cơ bản - II; TTTH - Điện II;
Xem tiếp >>
31/03/2016 Lịch KTHM Lần 2 các lớp KTDN - K7,8. ĐHKK - K8, ĐCN - K7. lái tàu - K47, BDTX - K47, ĐHCT - K7, ĐHCT - K6, ĐHCT - K8. GV coi thi khoa Cơ Bản- II
Xem tiếp >>
14/03/2016 Lịch Thi Kiểm Tra Kết Thúc Môn Học Các Lớp CĐ, TC Khóa 7, K8,K9, TC K47 Thi Lần 2, Thi Của Học Lại. Từ 10/03/2016. GV Coi Thi Khoa Cơ Khí Công Trình II; Khoa Cơ Bản II; Khoa TTTH - Điện II. (Điều Chỉnh Mới)
Xem tiếp >>
12