Các tin
02/08/2018 Lịch thi hết môn Lớp CĐ ĐHCT -K9; TC Lái tàu ĐS - K50. GV coi thi Khoa CK -CT II; Khoa Cơ Bản II
Xem tiếp >>
27/06/2018 Điều chỉnh Lịch Thi Hết Môn Tháng 6, Tháng 7 Các Lớp : SC TTTH - K50, ĐHCT -K11 + K50; ĐHCT - K10 +K49; KTDN -K9; CN Ô Tô - K49 + K50; KTDN - K10 + K11; ĐCN -K11 + K50; ĐHKK -K11 + K50; ĐCN - K10 + K49; ĐHKK -K49 + K49
Xem tiếp >>
23/05/2018 Lịc thi hết môn lớp SC TTTH - K50 Tháng 05. GV coi thi. Khoa CK CT II + Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
07/05/2018 Điều chỉnh lịc thi Tháng 05/2018. Môn Trang bị điện lớp CĐ ĐCN - K10.,ngày 08/05 đổi thành ngày 09/05/
Xem tiếp >>
27/04/2018 Lịch thi hết môn các lớp tháng 05/2018. Các lớp Cao đẳng khóa 9, 10,11 và các lớp TC khóa 49,50. GV coi Khoa Cơ bản II, Khoa Cơ Khí CT II, Khoa VT KT II.
Xem tiếp >>
17/04/2018 Lịch thi Điều chỉnh Nghỉ lễ Lớp KTDN -K11 và các lớp thi lần 2 ghép; Ô tô -K49; TC ĐCN -K49; TC ĐCN -K50. GV coi Khoa Có bản II
Xem tiếp >>
12/04/2018 Lịch thi hết môn bổ sung môn Tài chính doanh nghiệp lớp CĐ KTDN - K10 (ngày 11 chưa thi). Thi ngày 23/04/2018. GV coi thi Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
06/04/2018 Kế hoạch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
06/04/2018 Lịch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
05/04/2018 Lịch thi hết môn Bổ sung 12/T4 lớp CĐ KTDN -K10 Khoa Cơ bản II coi thi
Xem tiếp >>
02/04/2018 Lịch thi hết môn các lớp tháng 04/2018: ĐHCT-K9; KTDN-K11; KTDN-K10; TC CN ô tô K49 +CN ô tô -K50. GV coi thi Khoa VT -KT II (cô Phượng); Khoa Cơ bản II; Khoa Cơ Khí -CT II.
Xem tiếp >>
28/02/2018 Lịch thi kết thúc môn lần 2, T3/2018 các lớp: CĐ KTDN -K11; CĐ KTDN -K10; TC ĐHKK - K49. GV coi thi Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
28/02/2018 Lịch thi kết thúc môn các lớp T03/2018: CĐ KTDN -K9; SC Khám chữa toa xe -K50; TC CN ô tô - K49 + TC CN ô tô -K50; TC Điện CN - K50; CĐ KTDN -K11; TC Lái tùa ĐS - K50. GV coi thi khoa Cơ khí CT II; khoa Cơ bản II
Xem tiếp >>
25/01/2018 Lịch thi hết môn lớp CĐ ĐCN -K10 + ĐCN - K49.Từ 29/01 -03/02/2018. Các môn SC VH Máy điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật sô. GV coi Khoa TTTH Điện II
Xem tiếp >>
12/01/2018 Lịch thi hết môn bổ sung tháng 01/2018 lớp CĐ ĐCN - K9; CĐ ĐHKK -K10+ TC ĐHKK -K49. GV coi thi Khoa TTTH Điện II.
Xem tiếp >>
12/01/2018 Điều chỉnh lịch thi môn Vẽ điện Bổ Sung Lịch Thi Môn Tổ Chức Chạy Tàu LT -K49. Điều Chỉnh Lich Thi Hết Môn Các Lớp : CĐ KTDN -K11; CĐ KTDN -K10; TC ĐHCT LT -K49; CĐ ĐHKK -K10 +ĐHKK -K49, CĐ ĐCN -K11 + TC ĐCN -K50; CĐ ĐHKK - K11+ ĐHKK - K50 GV Coi Thi Khoa Cơ Bản II, Khoa Cơ Khí CT -II.
Xem tiếp >>
19/12/2017 Điều Chỉnh Lịch Thi Kiểm Tra Hết Môn T12 KẾ TOÁN DN - K11 MÔN TIN HỌC Các Lớp : KHV - K50; KTDN -K11; ĐCN -K11; ĐHKK-K11; ĐCN-K50; ĐHKK-K50; CN Ô Tô -K50; ĐHCT -K10; ĐHCT-K49; Lái Tàu K49; ĐHCT - K11; ĐHCT - K50; Lái Tàu - K50. GV Coi Thi Khoa CKCT II; Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
12/12/2017 Điều chỉnh Lịch Thi Kiểm Tra Hết Môn T12 Các Lớp : KHV - K50; KTDN -K11; ĐCN -K11; ĐHKK-K11; ĐCN-K50; ĐHKK-K50; CN Ô Tô -K50; ĐHCT -K10; ĐHCT-K49; Lái Tàu K49; ĐHCT - K11; ĐHCT - K50; Lái Tàu - K50. GV Coi Thi Khoa CKCT II; Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
17/11/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn lớp SC Gác đường ngang K50 , T11. GV coi Khoa CK-CTII.
Xem tiếp >>
03/11/2017 ĐIỀU CHỈNH Lịch Thi Kiểm Tra Kết Thúc Môn Các Lớp : CN Ô Tô K49 + CN Ô Tô K50; ĐHCT -K10+K49; ĐCN -K9+K48; ĐHCTLT -K49; ĐHCT -K9; KTDN -K10; KTDN -K9. GV Coi Khoa CK CT II; Cơ Bản II; TTH ĐII; VTKT II.
Xem tiếp >>
19/10/2017 Lịch thi kiểm tra kết thúc môn các lớp : CN Ô tô K49 + CN ô Tô K50; ĐHCT -K10+K49; ĐCN -K9+K48; ĐHCTLT -K49; ĐHCT -K9; KTDN -K10; KTDN -K9. GV coi Khoa CK CT II; Cơ bản II; TTH ĐII; VTKT II.
Xem tiếp >>
26/09/2017 Lịch Kiểm Tra Hết Môn Tháng 10 Lớp ĐHCT Liên Thông - K49 + CĐ ĐHCT-K8. Vận Trù, Marketing; QĐVTHH; PLĐS; Tin học UD trong VTĐS; Điều độ chạy tàu tuyến; Điều độ chạy tàu ga. GV Coi Thi Khoa Cơ Bản II; Cơ Khí -CTII
Xem tiếp >>
22/09/2017 Lịch thi hết môn các lớp CN ô tô K49, Lái tàu K49; ĐHKK K10 +K49; ĐHCT -K8; ĐCN -K8. Lái tàu K48; ĐHCT K9+K10+K49; ĐHKK K10; ĐCN -K10; KTDN -K10; ĐHCT LT K49; ĐCN - K8. GV coi Khoa Cơ Bản II; VTKT II; CKCT -II, TTH Điện II
Xem tiếp >>
31/08/2017 Lịch kiểm tra hết môn tháng 9 các lớp : ĐCN - K9+K48; CN Ô tô K49; KTDN -K9; KTDN -K10. GV coi thi Khoa Cơ Bản II, Khoa Cơ Khí Công Trình II.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
1234