Các tin
22/09/2017 Lịch thi hết môn các lớp CN ô tô K49, Lái tàu K49; ĐHKK K10 +K49; Lái tàu K48; ĐHCT K9+K10+K49; ĐHKK K10; ĐCN -K10; KTDN -K10; ĐHCT LT K49; ĐCN - K8. GV coi Khoa Cơ Bản II; VTKT II; CKCT -II, TTH Điện II
Xem tiếp >>
31/08/2017 Lịch kiểm tra hết môn tháng 9 các lớp : ĐCN - K9+K48; CN Ô tô K49; KTDN -K9; KTDN -K10. GV coi thi Khoa Cơ Bản II, Khoa Cơ Khí Công Trình II.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
26/06/2017 Lịch thi kiểm tra kết thúc môn các lớp : ĐHCT-K10+K49+K9; KTDN-K10; ĐCN-K10+K49; ĐHKK-K10+K49; CN Ôtô(liên thông)-K48. GV coi thi Khoa Cơ bản II; Khoa ĐSĐT II; Khoa CK-CT II; Khoa TTTH-Điện II. (Ngày điều chỉnh: 12/7/2017)
Xem tiếp >>
02/06/2017 Lịch thi hết môn Tháng 6./2017. Các lớp; KTDN - K8; Lái tàu - K49. GV coi thi Khoa Cơ bản 2, Đường sắt Đô Thị 2.
Xem tiếp >>
09/05/2017 Lịch thi hết môn tháng 5/2017 các lớp : KTDN - K8; Điện CN - K9 + ĐCN - K48; ĐHKK - K10 + ĐHKK - K49; Điện CN - K10 + Điện CN - K49; KTDN - K9; ĐHCT - K9; ĐHCT - K10 + ĐHCT - K49. GVcoi thi Khoa: Cơ bản II; ĐS -Đô thị II; CK - CT II
Xem tiếp >>
07/04/2017 Lịch thi hết môn lớp KTDN K8; ĐHCT - K9. Từ 12/04/2017 - 18/04/2017. GV coi thi cô Nga, cô Oanh, Khoa Cơ Khí CT II.
Xem tiếp >>
23/03/2017 Lich kiểm tra hết môn Tháng 4. lớp KTDN - K9; KTDN - K10. GV coi khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
17/03/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn lớp TCN CN Ô tô - K48.Tháng 4; GV coi thi Khoa CK CT -II
Xem tiếp >>
09/03/2017 Lịch thi kiểm tra hết môn tháng 03,04 các lớp : Lái tàu -K48; ĐCN - K8; KTDN -K9; CN Ô tô -K48; ĐHCT - K8; KTDN - K9; KTDN - K8; ĐHCT - K10+K49; Lái tàu - K49; ĐHCT - K9. GV coi thi Khoa : ĐS ĐT - II; CK CT -II; Cơ bản II; TTH - Điện II
Xem tiếp >>
05/01/2017 Lịch kiểm tra kết thúc môn Điều chỉnh lớp Công nghệ Ô tô. Tuần 9 -16/01/2017. GV coi khoa Cơ khí Công trình II
Xem tiếp >>
03/01/2017 Lịch Thi Kiểm Tra Kết Thúc Môn Tháng 01/2017 Bổ Sung Lớp ĐCN - K49 +ĐHKK - K49. GV Coi Thi Khoa Cơ Bản II + Khoa ĐS ĐT -II
Xem tiếp >>
27/12/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn lần 1 tháng 01/2017 các lớp ĐCN - K10+K49; ĐHKK - K10+K49; KTDN - K10; KTDN - K8; K9; Công nghệ Ô tô - K48. GV coi thi Khoa Cơ bản - II; CK CT- II; ĐS ĐT- II.
Xem tiếp >>
26/12/2016 Lịch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng nghề Điện công nghiệp (liên thông ) khóa 9; Sơ cấp nghề sủa chữa thiết bị lạnh khóa 49. GV khoa Cơ bản ; Khoa TTTH - Điện II
Xem tiếp >>
23/11/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn Tháng 12/2016 các lớp : KTDN - K8; K9; ĐCN - K8; ĐHCT - K9. GV coi thi Khoa Cơ bản -II; ĐS ĐT -II; CK CT -II
Xem tiếp >>
26/10/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn cac lớp : ĐHCT- K9; ĐHCT - K10 ; ĐHCT K49; Lái tàu -K48; Lái tàu K49; ĐCN - K9+K48; Gác đườngngang -K49. GV coi thi Khoa Cơ bản -II; Cơ khí - CT II; ĐS - ĐT II.
Xem tiếp >>
28/09/2016 Lịch thi kiểm tra hết môn các lớp ĐCN - K7, K47; ĐHCT - k8; Lái tàu K48; BDTX - K47; KTDN - k8, K9.. GV coi Khoa ĐSĐT - II; CK CT -II, Cơ Bản -II.
Xem tiếp >>
07/09/2016 Lịch kiểm tra hết môn lớp CĐN ĐCN - K9 (liên thông K9). Từ 12/09/2016 - 17/09/2016 Môn Kỹ thuật lạnh,; Vi xử lý. GV coi Khoa TTTH - Điện II, Trường Nhân Đạo
Xem tiếp >>
05/09/2016 Lịch Kiểm Tra Hết Môn Lớp TCN Điều hòa không khí - K47. GV Coi Khoa TTTH - Điện II
Xem tiếp >>
05/09/2016 Lịch kiểm tra hết môn lớp TCN Công nghệ Ô tô - K48. GV coi Khoa Cơ bản II, Khoa ĐSĐT - II, Khoa Cơ khí CT II
Xem tiếp >>
08/07/2016 Lịch kiểm tra hết môn bổ sung tháng 7 Lớp BDTX K47, Môn ĐS Thường thức. GV coi Khoa ĐS ĐT - II.
Xem tiếp >>
04/07/2016 Lich kiểm tra hêt môn tháng 7. Các lớp ĐCN K9, K48, K8; ĐHKK - K8; K47; ĐHCT- K8; BDTX - K47; KTDN - K7,8,9. GV coi thi khoa TTTH - ĐII; ĐS - ĐT II; CK - CT II; Cơ bản II; VT- KT II.
Xem tiếp >>
13/06/2016 Lịch Kiểm Tra Hết Môn ĐIỀU CHỈNH LỚP KTDN K9 MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN Ngày 16/06/2016 Chuyển Vào Ngày 18/06/2016. Lịch Kèm Theo
Xem tiếp >>
07/06/2016 Lịch kiểm trea hết môn T6 Điều chỉnh môn Kiểm toán, môn Thông kê doanh nghiệp hoãn thi chuyển vào tháng 7. Lớp KTDN K7+K8; KTDN - K7+K8+K9
Xem tiếp >>
03/06/2016 Lịch Thi Kiểm Tra Hết Môn Tháng 6 Các Lớp Lái Tàu K48, ĐHKK - 7, ĐCN - K7; K8; K9; K47; K48; ĐHCT - K47; ĐHCT - K8; KTDN - K7, K8, K9 . GV Coi Thi Khoa TTTH -Điện II, ĐS Đô Thị - II, Cơ Bản II; Cơ Khí - CT II.
Xem tiếp >>
123