Các tin
09/01/2019 Điều Chỉnh Mới Lịch Thi Hết Môn Các Lớp Tháng 01.2019: Khóa 10, Khóa 11, Khóa 12, Khóa 50, Khóa 51 Và Lớp CN Ô Tô K49 + K50. GV Coi Thi Khoa CB II, Khoa CK -CT II; Khoa TTTH - Điện II, KhoaVT -KT II.
Xem tiếp >>
04/01/2019 Lịch thi hết môn các lớp tháng 01.2019: TC ĐCN - K51, CĐ KTDN - K12, CĐ ĐCN - K11 + CĐ ĐHKK - K11 + CĐ KTDN - K11, CĐ ĐCN - K11 + TCĐCN - K50, CĐ ĐCN - K11 + CĐ ĐHKK -K11 + TC ĐCN - K50, CĐ ĐHKK - K11 + TC ĐHKK - K50, CĐ ĐHKK - K10, CĐ KTDN - K10.
Xem tiếp >>
24/12/2018 Lịch thi Tháng 12/2018 Điều chỉnh lớp CĐ KTDN -K10. GV coi thi khoa VT - KT2
Xem tiếp >>
14/12/2018 Lịch thi hết môn lớp SC Khám chữa toa xe - K51. Từ 24/09/2019 - 29/09/2019. GV coi thi khoa CK -CT II
Xem tiếp >>
11/12/2018 Lịch thi hết môn T12. Các lớp : TC Lái tàu ĐS - K51, CĐ ĐHCT - K10, CĐ ĐHCT - K12, CĐ ĐHCT - K12 + TC ĐHCT - K51. Giáo viên coi thi Khoa Cơ bản II, Khoa Vận tải - KT II, Khoa Cơ khí - CT II.
Xem tiếp >>
07/12/2018 Lich thi hết môn lần 1 các lớp CĐ ĐHCT - K11 + TC ĐHCT - K50. Từ ngày 11/12/2018. Giáo viên coi thi: Khoa VT-KT II
Xem tiếp >>
05/12/2018 Lịch thi hết môn các lớp CĐ ĐCN - K10 và CĐ ĐCN (liên thông) - K12. Từ ngày 10/12/2018. GV coi thi: Khoa CK-CT II, Khoa Cơ bản II, Thầy Phước Trung
Xem tiếp >>
21/11/2018 Điều Chỉnh Lịch Thi Hết Môn Các Lớp Tháng 11/2018. Các Lớp : TC ĐCN -K51; SC GĐN Cầu Chung, Hầm -K51; Lái Tàu ĐS -K51; TC ĐHCT -K51; CĐ ĐHKK -K10; TC CN Ô Tô K49 + TC Ô Tô - K50. GV Coi Thi Khoa Cơ Bản II + Khoa CK -CT II.
Xem tiếp >>
19/10/2018 Lịch thi điều chỉnh Nhập học trễ lớp CĐ ĐCN -K11, môn Tin học Chuyển thi ngày 24/10/2018. GV coi thi khoa VT -KT II
Xem tiếp >>
17/10/2018 Điều chỉnh Lịch Thi Hết Môn Lớp TC ĐHKK - K49 (Điện Tử CS + ĐHKK Trung Tâm) Và Các Lớp Nhập Học Trễ: ĐHKK -K49; ĐCN -K49; ĐHKK -K50. Môn Pháp Luật . GV Coi Thi Khoa Cơ Bản II (Thầy Bình)
Xem tiếp >>
02/10/2018 Lịch thi hết môn tháng 10. Các lớp: CĐ ĐHCT-K11+ TC ĐHCT -K50; KTDN -K11 + KTDN-K10; ĐCN -K11 + ĐCN _50; ĐHKK -K11 + ĐHKK -K50. Các lớp nhập học trễ ( CĐ khóa 9; Khóa 10; Khóa 11; TC khóa 49; Khóa 50). GV coi thi Khoa Vận tải - Kinh tế II; Khoa CBII; Khoa CK -CT II.
Xem tiếp >>
27/09/2018 Lịch thi lần 2 tháng 9 bổ sung lớp CĐ ĐHCT -K11 + TC ĐHCT -K50. GV coi thi cô Phượng cô Tâm.
Xem tiếp >>
12/09/2018 Điều chỉnh Lịch Thi Hết Môn Các Lớp : KTDN -K9; CĐ KTDN -K11; ĐHCT-K10; Lái Tàu ĐS _k50; TC CN Ô Tô -K49+K50. GV Coi Thi Khoa CK-CT II; Khoa CB II; Khoa VT-KT II.
Xem tiếp >>
02/08/2018 Lịch thi hết môn Lớp CĐ ĐHCT -K9; TC Lái tàu ĐS - K50. GV coi thi Khoa CK -CT II; Khoa Cơ Bản II
Xem tiếp >>
27/06/2018 Điều chỉnh Lịch Thi Hết Môn Tháng 6, Tháng 7 Các Lớp : SC TTTH - K50, ĐHCT -K11 + K50; ĐHCT - K10 +K49; KTDN -K9; CN Ô Tô - K49 + K50; KTDN - K10 + K11; ĐCN -K11 + K50; ĐHKK -K11 + K50; ĐCN - K10 + K49; ĐHKK -K49 + K49
Xem tiếp >>
23/05/2018 Lịc thi hết môn lớp SC TTTH - K50 Tháng 05. GV coi thi. Khoa CK CT II + Khoa Cơ Bản II.
Xem tiếp >>
07/05/2018 Điều chỉnh lịc thi Tháng 05/2018. Môn Trang bị điện lớp CĐ ĐCN - K10.,ngày 08/05 đổi thành ngày 09/05/
Xem tiếp >>
27/04/2018 Lịch thi hết môn các lớp tháng 05/2018. Các lớp Cao đẳng khóa 9, 10,11 và các lớp TC khóa 49,50. GV coi Khoa Cơ bản II, Khoa Cơ Khí CT II, Khoa VT KT II.
Xem tiếp >>
17/04/2018 Lịch thi Điều chỉnh Nghỉ lễ Lớp KTDN -K11 và các lớp thi lần 2 ghép; Ô tô -K49; TC ĐCN -K49; TC ĐCN -K50. GV coi Khoa Có bản II
Xem tiếp >>
12/04/2018 Lịch thi hết môn bổ sung môn Tài chính doanh nghiệp lớp CĐ KTDN - K10 (ngày 11 chưa thi). Thi ngày 23/04/2018. GV coi thi Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
06/04/2018 Kế hoạch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
06/04/2018 Lịch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
05/04/2018 Lịch thi hết môn Bổ sung 12/T4 lớp CĐ KTDN -K10 Khoa Cơ bản II coi thi
Xem tiếp >>
02/04/2018 Lịch thi hết môn các lớp tháng 04/2018: ĐHCT-K9; KTDN-K11; KTDN-K10; TC CN ô tô K49 +CN ô tô -K50. GV coi thi Khoa VT -KT II (cô Phượng); Khoa Cơ bản II; Khoa Cơ Khí -CT II.
Xem tiếp >>
28/02/2018 Lịch thi kết thúc môn lần 2, T3/2018 các lớp: CĐ KTDN -K11; CĐ KTDN -K10; TC ĐHKK - K49. GV coi thi Khoa Cơ bản II.
Xem tiếp >>
12