Các tin
11/09/2018 TKB Lớp TC ĐHCT -K50. Từ 10/09/2018 - 10/11/2018. GV Dạy Cô Hà, Cô Tâm
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp TC ĐHKK -K49. Từ 17/09/2018 - 27/10/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Trung.
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB Lớp TC ĐHKK -K50. Từ 17/09/2018 - 20/10/2018. GV Dạy Thầy Phong, thầy Dũng, thầy Trúng
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 17/09/2018 - 20/10/2018. GV dạy thầy Tín, cô Hà
Xem tiếp >>
06/09/2018 TKB lớp TC CN ô tô - K50. Từ 10/09/2018-25/11/2018. Giáo viên dạy thầy Việt, thầy Dũng
Xem tiếp >>
06/09/2018 TKB lớp TC CN ô tô - K49. Từ 10/09/2018-25/11/2018. Giáo viên dạy thầy Việt, thầy Dũng
Xem tiếp >>
16/08/2018 Thời Khóa Biểu Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT - K49. Từ 20/08/2018 - 22/09/2018. GV Cô Phượng, Thầy Khánh
Xem tiếp >>
10/08/2018 Thông Báo Về Việc Đăng Ký Học Lớp Bổ Túc Văn Hóa Phổ Thông Trung Học Cho Học Sinh Các Lớp Trung Cấp Nghề, Trung Cấp Khóa 49., Khóa 50
Xem tiếp >>
02/08/2018 TKB Điều Chỉnh Sau Hè Lớp TC ĐHCT - K49. Từ 06/08/2018 - 29/09/2018. GV Dạy Cô Phượng, Thầy Khánh
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 17/09/2018 - 13/10/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC CN Ô Tô - K50. Từ 06/08/2018 - 07/09/2018. GV Dạy Thầy Việt
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC CN ô tô - K49. Từ 06/08/2018 - 07/09/2018. GV Dạy thầy Việt
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC ĐHCT - K49. Từ 06/08/2018 - 22/09/2018. GV Dạy Cô Phượng, cô Tạ Thủy
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC ĐHCT - K50. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV Dạy cô Tâm, cô H.Hà
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC ĐHKK - K49. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV Dạy Thầy Phong, Thầy P.Trung
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC ĐCN - K49. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV Dạy Thầy Trúng, Thầy Tín, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau Hè Lớp TC ĐHKK - K50. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV Dạy Thầy Trúng, thầy Phong, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp TC ĐCN - K50. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Tín, cô Hà
Xem tiếp >>
02/07/2018 TKB lớp CN Ô tô K49 + CN ô tô K50. Từ 18/06/2018 - 07/07/2018. GV dạy thầy Việt
Xem tiếp >>
26/06/2018 TKB Các Lớp Khóa Trung cấp Nhập Học Trễ
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT -K49 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Hải Hà
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K50 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Tạ thủy cô Hằng
Xem tiếp >>
04/06/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 05/06/2016 - 07/07/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHKK - K49. Từ 18/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy Trung, Thầy Tín, Thầy Phong.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K49. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy Phong, Cô Hà, Thầy Trung, Thầy Tín.
Xem tiếp >>
1234567