Các tin
20/09/2017 TKB Lớp TC ĐHKK- K50. Từ 25/9/2017 - 04/11/2017. GV Dạy Thầy Hoan, Cô Thu, Thầy Hà, Thầy Bình
Xem tiếp >>
20/09/2017 TKB Lớp TC ĐCN- K50. Từ 25/9/2017 - 04/11/2017. GV Dạy Thầy Hoan, cô Thu, thầy Hà, thầy Bình
Xem tiếp >>
20/09/2017 TKB Lớp TC Lái tàu đường sắt - K50. Từ 25/9/2017 - 28/10/2017. GV Dạy Thầy Hà, Thầy Tùng, Thầy Hoan, Cô Thu
Xem tiếp >>
20/09/2017 TKB lớp TC ĐHCT - K50. Từ 25/9/2017 - 28/10/2017. GV dạy thầy Hà, thầy Tiến, thầy Hoan, cô Thu
Xem tiếp >>
31/08/2017 TKB lớpTC ĐHCT Liên thông K49. ĐIỀU CHỈNH Từ 04/9/2017 - 03/12/2017. GV dạy Cô Hải Hà, cô Tâm, thầy Vững, cô Thu Thủy, cô Tạ Thủy, thầy Bình
Xem tiếp >>
25/08/2017 TKB Điều chỉnh lớp CN ô tô K49 Từ 28/08/2017 - 26/11/2017. GV dạy thầy Quốc, côThu, thầy Tiến, cô Hiền.
Xem tiếp >>
18/08/2017 Lịch báo cáo TN lớp ĐCN - K8. đồ án môn học cung cấp điện và báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp CĐN Điện công nghiệp K8.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB sau hè lớp TCN ĐCN - K48. Từ 28/8/2017 - 29/10/2017. GV dạy thầy Phong, thầy Tùng, cô Thu Hà
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB sau hè lớp TCN ĐHKK - K49. Từ 21/8/2017 -05/11/2017. GV dạy thầy P.Trung, thầy Phong, cô Hiền, thầy Tiên.
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB sau hè lớp TCN ĐCN - K49. Từ 21/8/2017 - 04/11/2017. GV dạy thầy Trúng; thầy Tín
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB sau hè lớp TCN ĐHCT-K49. Từ 21/08/2017 -11/11/2017. GV dạy thầy Khánh, cô Tâm, cô H.Hà, cô Tạ Thủy, cô Tạ Thủy
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB lớp TCN - ĐHKK - K49. Từ 3/07/2017 - 16/07/2017. GV dạy thầy Trúng
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB lớp TCN -ĐCN - K49. Từ 26/06/2017 - 08/07/2017. GV dạy thầy Ngọc
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB lớp TCN ĐHCT - K49. Từ 03/07/2017 - 15/07/2017. GV dạy thầy Khánh
Xem tiếp >>
20/06/2017 TKB lớp TC CN ô tô - K48. Từ 10/07/2017 - 01/10/2017. GV dạy thầy Dũng, thầy Việt.
Xem tiếp >>
19/06/2017 TKB lớp TCN Lái tàu - K49 Từ 19/06/2017 -22/07/2017. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
24/05/2017 TKB lớp TC ĐHCT (liên thông) - K49. Từ 27/05/2017 - 06/08/2017. GV dạy cô Loan, thầy Dũng, thầy Hoan, thầy Quốc, cô Nhung, cô Tạ Thủy, thầy Vững.
Xem tiếp >>
10/05/2017 TKB lớp TCN - ĐHCT - K49. Từ 22/05/2017 - 01/07/2017. GV dạy cô Hằng, thầy Tiến, thầy Khánh.
Xem tiếp >>
10/05/2017 TKB lớp TCN ĐCN - K48. Từ 22/05/2017 - 24/06/2017. GV dạy thầy Tín, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
10/05/2017 TKB lớp TCN - ĐHKK - K49. Từ 22/05/2017 - 02/07/2017. GV dạy thầy Trúng
Xem tiếp >>
10/05/2017 TKB lớp TCN - ĐCN - K49. Từ 22/05/2017 - 24/06/2017. GV dạy thầy Kháng, thầy P.Trung, thầy Ngọc.
Xem tiếp >>
03/05/2017 TKB Lớp TCN - CN Ô tô liên thông -K49. Từ 08/05/2017 - 29/07/2017. GV dạy cô Hằng, thầy Thạo, thầy Bình, thầy Hoan
Xem tiếp >>
03/05/2017 TKB lớp TCN - CN Ô tô - K48 (Điều chỉnh TKB từ ngày 08/05/2017- 01/07/2017. GV dạy thầy Việt, thầy Bình
Xem tiếp >>
19/04/2017 TKB lớp TCN - ĐCN - K49. Từ 24/04/2017-03/06/2017. GV dạy thầy P.Trung, thầy Kháng, cô Thu, thầy Bình
Xem tiếp >>
123456