Các tin
21/03/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 02/04/2018 - 05/05/208. GV dạy P.Trung, thầy Pha, cô Hà
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11.Từ 02/04/2018 -21/04/2018. GV dạy cô Thao, thầy Nhậm
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB Lớp CĐ ĐCN - K9. Từ 02/04/2018 - 28/04/2018. GV Dạy Thầy Tín
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB Lớp CĐ ĐCN - K10. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV Dạy Thầy P.Trung, thầy Tín, thầy Trúng
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy Tùng, thầy Phong, thầy Tín
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV dạy cô Hà, thầy Phong, thầy Tùng, thầy Tiên, thầy Trúng
Xem tiếp >>
20/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ KTDN -K9. Từ 19/03/2018 - 26/05/2018. GV dạy thầy Thạch.
Xem tiếp >>
16/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -k11. Từ 23/3/2018 môn máy điện thầy Pha dạy.
Xem tiếp >>
15/03/2018 Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2:Các lớp Cao đẳng, Trung cấp nghề. Thời gian đăng ký (fila đính kèm)
Xem tiếp >>
15/03/2018 TKB điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K9. Ngày 16/3 (Hội nghị VC) môn Thiết kế ga thầy Tiến.
Xem tiếp >>
15/03/2018 TKB điểu chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K11. Ngày 16/3 (Hội nghị VC) môn PL cô Tâm.
Xem tiếp >>
12/03/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K9. Từ 19/03/2018 - 26/05/2018. GV dạy cô Thúy, thầy Thạch.
Xem tiếp >>
08/03/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ KTDN - K11. Từ 26/2/2018 - 07/04/2018 GV Dạy thầy Nhậm, Cô Thao, Cô Oanh
Xem tiếp >>
08/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ KTDN - K10. GV dạy cô Phương, cô Thao, cô Oanh
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K9. Từ 12/03/2018 - 07/04/2018. GV dạy cô Phượng, cô Tâm, thầy Khánh
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 12/03/2018 - 21/04/2018. GV dạy thầy Tiến, cô Hà, cô Tâm.
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 12/03/2018 - 07/04/2018. GV dạy Cô Hà, thầy Vững, cô Tâm, cô Thu, thầy Bình.
Xem tiếp >>
27/02/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11 Điêu chỉnh ngày 26/02/2018. GV dạy cô Thao, thầy Nhậm, cô Oanh.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K9 Sau tết Từ 26/02/2018 - 31/03/2018.GV dạy thầy Tín, cô Hà
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K10 Sau tết Từ 26/02/2018 - 31/03/2018. GV dạy cô Hiền, thầy Trung, thầy Phong, thầy Tín, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K10 Sau tết từ 26/02/2018 - 31/03/2018 .GV dạy thầy Tín, thầy Tùng, thấy Trúng, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K9 Sau tết Từ 26/02/2018 - 17/03/2018 GV dạy cô Thúy, thầy Thạch.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ KTDN - K10. Sau tết Từ 26/02/2018 - 07/04/2018. GV dạy cô Phương, thầy Thạch, cô Oanh, cô Thao
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11.Sau tết Từ 26/02/2018 - 31/03/2018. GV dạy cô Thao, cô Oanh, thầy Nhậm.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11 Sau tết Từ 26/02/2018 - 31/03/2018. GV dạy thầy Tiên, thầy Trung, cô Hằng, thầy Phong, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
1234