Các tin
11/09/2018 TKB Lớp CĐ ĐHCT -K11. Từ 10/09/2018 - 10/11/2018. GV Dạy Cô Hà, Cô Tâm
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB Lớp CĐ KTDN -K11. Từ 03/09/2018 -13/10/2018. GV Dạy Cô Dung, cô Oanh, cô Thu
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K10. Từ 03/09/2018 -10/11/2018. GV dạy cô Oanh,cô Dung
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 17/09/2018 - 27/10/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Trung
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 17/09/2018 - 27/10/2019. GV dạy thầy Trúng, thầy P.Trung, thầy Tín.
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11. Từ 17/09/2018 - 20/10/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Dũng, thầy Trúng, cô Thu
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 17/09/2018 - 20/10/2018. GV dạy cô Thu, cô Hà, thầy Tín
Xem tiếp >>
16/08/2018 Thời khóa biểu Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 20/08/2018 - 22/09/2018. GV cô Phượng, thầy Khánh
Xem tiếp >>
02/08/2018 TKB Điều chỉnh sau hè lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 06/08/2018 - 29/09/2018. GV dạy cô Phượng, thầy Khánh
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐHCT -K9. Từ 06/08/2018 - 18/08/2018. GV dạy thầy Khánh
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐHKK -K10. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy Phong.
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV dạy thầy Tín, thầy Trúng, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ KTDN - K10. Từ 06/08/2018 - 22/09/2018. GV dạy cô Oanh, cô H.Hà
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 06/08/2018 - 22/09/2018. GV dạy cô Phượng, cô Tạ Thủy.
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV dạy cpp H.Hà, cô Tâm
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ KTDN -K11. Từ 06/08/2018 - 25/08/2018. GV dạy cô Oanh, cô H.Hà
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB sau hè lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 06/08/2018 - 15/09/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Trung, thầy Trúng
Xem tiếp >>
14/07/2018 TKB Sau hè lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 06/08/2018 -15/09/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Tín, cô Hà.
Xem tiếp >>
26/06/2018 TKB các lớp khóa Cao đẳng nhập học trễ
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K11 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Tạ thủy cô Hằng
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K10 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy Cô Hải Hà.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Lớp CĐ KTDN -K10. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Oanh
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy cô Oanh
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 18/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Trung, thầy Tín, thầy Phong.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Phong, cô Hà, thầy Trung, thầy Tín.
Xem tiếp >>
1234