Các tin
13/11/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp CĐ KTDN -K11. từ 12/11/2018 - 08/12/2018. Gv dạy cô Oanh, cô Thu
Xem tiếp >>
07/11/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K10. Từ 12/11/2018 - 22/12/2018. GV dạy cô Dung.
Xem tiếp >>
01/11/2018 Thông báo nộp bằng tốt nghiệp (bằng gốc) các lớp CĐ - khóa 9 và Trung cấp khóa 49.
Xem tiếp >>
30/10/2018 TKB lớp CĐ ĐHCT - K12. từ 05/11/2018 - 22/12/2018. Gv dạy thầy Bình, cô Thu, thầy Hoan, thầy Hà, thầy Vững, cô Phượng, cô Tâm.
Xem tiếp >>
26/10/2018 TKB Nhập Học Trễ Lớp CĐ ĐCN -K9 Môn Pháp Luật. Từ 29/10/2018 - 03/11/2018. GV Dạy Thầy Bình
Xem tiếp >>
26/10/2018 TKB nhập học trễ lớp CĐ KTDN -K9 môn Pháp luật. Từ 29/10/2018 - 03/11/2018. GV dạy thầy Bình
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp CĐ KTDN -K12. Từ 29/10/2018 - 01/12/2018. Gv dạy cô Thu, cô Hằng, thầy Bình, thầy Hà, cô Thao
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB ( Điều Chỉnh ) Lớp CĐ ĐCN -K12. Từ 15/10/2018 - 29/12/2018. GV Dạy Cô Hằng, Thầy Hà, Cô Thu, Thầy Bình, Thầy Kháng, Thầy Tùng
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB (Điều chỉnh ) lớp CĐ ĐHKK -K10. Từ 29/10/2018 - 24/11/2018. Gv dạy thầy Phong, thầy Trung
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 29/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô H.Hà, cô Tâm, cô Phượng
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng . Từ 04/11/2018 Đến Khí Kết Thúc Theo Lich.
Xem tiếp >>
19/10/2018 Thông Báo Kế Hoạch Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Các LowpsCaos Đẳng Khóa 12 Và CĐ ĐCN (Liên Thông ) K12 Và Các Lớp Trung Cấp Khóa 51, Các Lớp Học Trễ CĐ ĐCN -K10, CĐ KTDN -K11, CĐ ĐHCT -K11
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 29/10/2018 -22/12/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Phong, thầy Tín, cô Thu
Xem tiếp >>
18/10/2018 TKB lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 29/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô Tâm, cô Phượng
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 29/10/2018 - 01/12/2018. GV dạy cô Thu, cô Oanh
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 29/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô H.Hà, thầy Khánh, cô Thủy
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB (Điểu chỉnh) lớp CĐ ĐCN - K10. Từ 08/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy thầy Tín, thầy P.Trung, cô Hà.
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB ( Điều chỉnh ) Lớp CĐ KTDN -K12. Từ 15/10/2018 - 01/12/2018. GV dạy cô Thu, cô Hằng, thầy Hà, thầy Bình, cô Thao
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 15/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô Thu, cô Hà, thầy Trúng, thầy Tín
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp CĐ ĐCN - K12 (LIÊN THÔNG). Từ 15/10/2018 - 29/12/2018. GV dạy cô Hà, thầy Tín, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
08/10/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp CĐ KTDN -K11, Từ 08/10/2018 - 20/10/2018. GV dạy cô Oanh, cô Thu
Xem tiếp >>
01/10/2018 TKB ( Điều chỉnh ) lớp CĐ ĐHCT -K11. Từ 01/10/2018 -03/11/2018. GV dạy cô Tâm, cô Hà
Xem tiếp >>
28/09/2018 TKB lớp CĐ ĐCN Liên thông - K12. Từ 01/10/2018 - 20/10/2018. GV dạy cô Hà, thầy Trúng, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
28/09/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K12. Từ 01/10/2018 - 03/11/2018. GV dạy thầy Hà, cô Hằng, cô Thu, thầy Bình
Xem tiếp >>
28/09/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K12. Từ 01/10/2018 - 03/11/2018. GV dạy thầy Hà, cô Hằng, cô Thu, thầy Bình
Xem tiếp >>
12